بانکدار بزرگ (گرمی لی)

شبیه سازی معمای اعتماد در نظریه بازی

نظریه بازی یکی از نظریه های مهیج در ریاضیات کاربردی است که به ویژه مورد علاقه اقتصاددانان، رفتارشناسان، سیاستمداران، نظامیان و حتی زیست شناسان و مهندسان می باشد.

اما تا کنون ارائه ای بدین حد جالب در خصوص این نظریه ندیده بودم. سایت اینترنتی زیر

http://ncase.me/trust

معمای اعتماد را با استفاده از یک سری قواعد خاص مطرح می کند و آن را مرحله به مرحله ارتقا می دهد. شبیه سازی هایی که انجام می شود و نتایجی که حاصل می شود جالب و مهیج است پیشنهاد می کنم این سایت را مرور و نتایج حاصل را تجربه و بررسی نمایید.